ADATKEZELÉSI és SÜTI TÁJÉKOZTATÓ

MI IS AZ A COOKIE?

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

MIÉRT JÓ A LÁTOGATÓNAK?

Rengeteg internetes szolgáltatás használata és élménye múlik a cookie-kon. Ezek segítségével tud a látogató bejelentkezni egy jelszóval védett felületre vagy éppen személyre szabott tartalmat elérni a neten.

MILYEN COOKIE-KAT ÉS MIRE HASZNÁL A FAYMIBUTOR.HU OLDALON AZ ADATKEZELŐ?

FAYMIBUTOR.HU  oldalon a következő célokból kerülnek a cookie-k alkalmazásra:

 • A weboldal fejlesztése
 • Felhasználói élmény javítása
 • Oldallátogatási statisztikák:
 • Google Analytics
  • _ga és _gid        Google Analytics             Egy egyedi azonosítót rögzít amelyet a rendszer arra használ fel, hogy statisztikát készítsen a látogatási szokásokról a weblapon
  • _gat      Google Analytics             A Google Analytics használja a lekérdezési ütem szabályozására
 • Marketing célú sütik:
 • Célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon
  • collect                  Google Analytics             Adatokat küld a Google Analytics programba a látogató eszközéről és viselkedéséről. Követi a felhasználót a különböző eszközök és marketing csatornák között, hogy személyre szabott hirdetések jelenjenek meg a felhasználónál.
  • ads/ga-audiences          Google Ads        A Google Ads használja a korábbi látogatók újra bevonására, akik több weboldalon beazonosított viselkedésük alapján valószínűleg vásárlókká válnak
  • __gfp_ IDE, AID, APISID, 64b, DSID        Google DoubleClick        Arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, hogy minőségi, személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg a felhasználóknak.

A KEZELT ADATOK TÍPUSA

A weboldalon személyes adatok tárolása nem történik, de a megfelelő felhasználói élmény biztosításának érdekében a weboldal cookie-kat helyezhet el a látogató számítógépén, amit a látogató, -akár a böngészés befejeztével a böngésző beállításaiból is törölhet.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A weboldal felhasználói élményének javítása, oldallátogatottsági statisztikák elemzése, és hirdetések megjelenítése más weboldalakon.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A látogató hozzájárulása és az Adatkezelő jogos érdeke.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A weboldal használata során a számítógépre elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a böngésző beállításaiban.

KI FÉR HOZZÁ AZ ADATOKHOZ?

A weboldalon személyes adatok tárolása nem történik. A statisztikai programok által gyűjtött adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá.

AZ ADATTÁROLÁS HELYE

Az oldal cookie-k által gyűjtött statisztikai adatai a Google erre szolgáló rendszereiben kerülnek tárolásra (Google Ads, Analytics).

HARMADIK SZEMÉLYEK ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K

A weboldal tartalmazhat olyan információkat, cookie-kat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy e harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat a látogató számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a látogatónak a szolgáltatásaikkal összefüggésben célzott reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadók.

A COOKIE-KKAL KAPCSOLATOS BEÁLLÍTÁSOK A BÖNGÉSZŐKBEN

A cookie-k használatát manuálisan is beállíthatja minden látogató. Minden elhelyezett
cookie-t törölni lehet, illetve elhelyezésük megakadályozható a megfelelő böngésző beállításokkal.

Adatkezelési tájékoztató

 1. Adatkezelő megnevezése 

Adatkezelő megnevezése: FAYMI KFT

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 19-09-501386

Adatkezelő székhelye: 8200 Veszprém, Síp u. 1.

Adatkezelő képviselője: Biczó Anna

Külső adatkezelő:

Külső adatkezelő cégjegyzékszáma:

Külső adatkezelő székhelye:

Külső adatkezelő képviselője:

 1. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2020. január 1-től visszavonásig tart.

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések (például: számlán szereplő személyes adatok) esetén törvény rendelkezése.

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó.

Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (írásban) igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.

 1. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az butorbolt@faymi.hu e-mail címen.

3.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 25 napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

3.2. Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás megalapozott, a Társaság az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt a Társaság elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

3.3. Zárolás

A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

3.4. Törlés

A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll a Társaság rendelkezésére. A Társaság a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. A Kezelt személyes adatok köre

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen):

„Név”

„Lakcím”

„Telefonszám”

„E-mail cím”

„Építkezéssel, épülettel kapcsolatos adatok”

 1. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. De minimum 1 évig.

 1. Adattovábbítás külföldre:

Nem történik adattovábbítás.

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával, kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:              1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                 www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.